Regulamin konkursu pod nazwą
„Mój pies może zostać Świętym Mikołajem”

 

Art. 1
Informacje ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest spółka Conectus sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy Placu Wolnica 13/10, poczta 31-060 Kraków, NIP: 6762474952, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00005039752.
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej:„Regulaminem”) określa zasady i warunki przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Mój pies może zostać Świętym Mikołajem”. Regulamin dostępny jest na stronie konkursu: https://empireshop.pl/pl/i/REGULAMIN-KONKURSU-Moj-pies-moze-zostac-Swietym-Mikolajem/39 dalej jako: „Strona konkursowa”)
 3. Konkurs polega na samodzielnym, indywidualnym i kreatywnym wykonaniu zadania konkursowego, które polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie:
 4. "Jak zareaguje Twój pies kiedy dostanie karmę Empire."Konkurs prowadzony jest przez Organizatora od dnia12.2020 r. od godz. 10.00 do 20.12.2020 r. do godziny 23.59.59.
 5. Konkurs prowadzony jest na terenie całej Polski.
 6. Organizator powołuje Komisję Konkursową (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora. Zadaniem Komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, weryfikacją zgłoszeń, wyborem zwycięzców, przestrzeganiem zasad Regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień i rozpatrywanie reklamacji.
 7. Do materiałów konkursowych, przekazywanych na potrzeby Konkursu przez Uczestników zastosowanie mają postanowienia Regulaminu, w szczególności w zakresie udzielanej do tych materiałów licencji na rzecz Organizatora.
 8. Wszelkie zapytania dotyczące informacji o prowadzonym konkursie oraz wniosków o zmiany lub modyfikację zgłoszenia należy kierować na adres: shop@empirepetfood.com.
 9. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. t.j. 2020, poz. 2094).

 

Art. 2
Warunki udziału w konkursie

 1. Kandydatem w konkursie może być każdy pełnoletni właściciel psa.
 2. W konkursie można startować wyłącznie indywidualnie.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest prawidłowe wypełnienie (uzupełnienie wszystkich pól opisanych jako obowiązkowe) formularza zgłoszeniowego dostępnego na Stronie https://info.empireshop.pl/mikolajowy-konkurs-empireKandydaci zobligowani są do przesłania pracy o tematyce jak w art. 1 pkt 3 w języku polskim. Jeden Uczestnik może zgłosić wyłącznie jedną pracę konkursową.
 4. Warunkiem udziału w konkursie jest ponadto zaakceptowanie Regulaminu w sposób określony na Stronie konkursowej i wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych, w sposób określony na Stronie konkursowej, przy czym podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie.
 5. Uczestnik konkursu może przysłać pracę wyłącznie taką, która jest wytworem jego oryginalnej twórczości, co oznacza, że praca nie może stanowić plagiatu, być kopią innych utworów lub ich fragmentów. Praca nie może być wcześniej publikowana ani nagradzana - dotyczy to także publikacji internetowych.
 6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 7. W konkursie nie mogą także brać udziału pracownicy oraz współpracownicy podmiotów którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z konkursem ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się osoby o których mowa w pkt 6.
 8. Wysyłając zgłoszenie do konkursu, uczestnik oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do zgłaszanej pracy oraz, że uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego treść.
 9. Praca konkursowa nie może zawierać treści obraźliwych lub wulgarnych, treści sprzecznych z obowiązującym prawem lub dobrymi obyczajami, jak również nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich. Organizator zastrzega, że prace niespełniające powyższych wymogów, zostaną wykluczone z udziału w konkursie.
 10. Koszty przygotowania i przesłania prac konkursowych oraz zgłoszenia udziału w konkursie ponoszą Uczestnicy konkursu we własnym zakresie. Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z udziałem Uczestnika w konkursie.

 

Art. 3
Zasady przeprowadzania Konkursu

 1. Zgłaszanie prac będzie się odbywało w dniach od 10.12.2020 r. od godz. 10:00 do 20.12.2020 r. do godz. 23:59:59. Prace należy nadsyłać za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na Stronie konkursowej. https://info.empireshop.pl/mikolajowy-konkurs-empire
 2. Zgłoszenie powinno zawierać:
 3. treść pracy konkursowej zgodnie z Art.1 pkt 3 Regulaminu
 4. adres e-mail oraz numer telefonu Uczestnika zgłaszającego pracę.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie dołączona do listy kandydatów. W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia, zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6.
 6. Z chwilą przesłania pracy Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, na czas nieoznaczony licencji na korzystanie z pracy (dalej „Licencja”) na następujących polach eksploatacji:
 7. pobranie, wprowadzenie do pamięci komputera, zapisanie i przechowywanie na wszystkich typach nośników, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
 8. modyfikacja warstwy prezentacyjnej, łączenie pracy z elementami graficznymi, tekstowymi, a także tłumaczenie oraz twórcze przekształcenie, przerobienie, adaptowanie całości pracy lub jego fragmentów oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszym Regulaminie;
 9. trwałe lub czasowe utrwalanie pracy i zwielokrotnianie pracy w szczególności techniką drukarską i reprograficzną w formie materiału prasowego, a także za pośrednictwem programów komputerowych;
 10. korzystanie z pracy poprzez m.in. publikowanie pracy w celach marketingowych, promocyjnych, sponsoringowych Organizatora i podmiotów, którym udzielono sublicencji, poprzez odtwarzanie w materiałach reklamowych, prasowych, radiowo-telewizyjnych, kampaniach reklamowych, newsletterach, informacjach prasowych Organizatora, a także publiczne udostępnianie pracy, jej modyfikacji i utworów zależnych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w aplikacjach internetowych;
 11. inne niż określone w pkt d) korzystanie z pracy w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora i podmiotów, którym udzielono sublicencji;
 12. publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtworzenie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie pracy w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, w tym rozpowszechnienie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
 13. prawo do udostępniania Pracy do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji;

wraz z prawem do wykonywania praw zależnych na warunkach i w granicach wyżej podanych.

Art. 4
Ogłoszenie wyników Konkursu

Zwycięzcami Konkursu zostają autorzy najciekawszych prac wyłonieni przez Komisję Konkursową. Komisja będzie brała pod uwagę kreatywność, oryginalność, innowacyjność.
Komisja Konkursowa po wyłonieniu zwycięzcy i laureatów, powiadomi ich telefonicznie do dnia 24.12.2020 r.

Art. 5
Nagrody w Konkursie

 1. Za wydanie nagród w konkursie odpowiada Organizator.
 2. Organizator przyzna następujące nagrody:

1 miejsce – 12 kg karmy marki Empire dostosowanej indywidualnie do potrzeb pieska

2 miejsce – 12 kg karmy marki Empire dostosowanej indywidualnie do potrzeb pieska

3 miejsce – 12 kg karmy marki Empire dostosowanej indywidualnie do potrzeb pieska

miejsca 4-10 – tuba 340 g karmy marki Empire dostosowanej indywidualnie do potrzeb pieska

 1. Taka sama ilość karmy zostanie przekazana na rzecz Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami z siedzibą w Krakowie.
 2. Nagrody zostaną wysłane drogą pocztową na koszt Organizatora. Do wysłania nagród konieczne będzie podanie przez laureata adresu do wysyłki. Adres powinien znajdować się na terenie Polski.
 3. Koszt nagrody dla każdego nie przekracza kwoty 2000 netto.
 4. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
 5. Nagroda zostanie wydana zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2019, poz. 13 87 ze zm. ).
 6. W przypadku, gdy w związku z przekazaniem nagród konieczne będzie podanie przez Uczestnika dodatkowych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości i prowadzeniu dokumentacji podatkowej, Uczestnik przekaże te dane Organizatorowi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Odmowa podania danych wymaganych przez obowiązujące przepisy uniemożliwi przekazanie nagród Uczestnikom

 

Art. 6
Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące konkursu można składać drogą mailową na adres: shop@empirepetfood.com z tematem wiadomości Konkurs „Konkurs – Mój pies może zostać Świętym Mikołajem”.
 2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz zwięzły opis zarzutów.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione mailowo niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

 

Art. 7
Postanowienia końcowe

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.
 2. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej:
 3. prawem właściwym dla całości stosunku prawnego pomiędzy Uczestnikiem Konkursu a Organizatorem jest prawo polskie,
 4. do rozpoznawania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu właściwe są sądy polskie.

 

 

NOTA INFORMACYJNA – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?


Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Conectus sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy Placu Wolnica 13/10, poczta 31-060 Kraków,  NIP: 6762474952, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00005039752.

We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail shop@empirepetfood.com

DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?


Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie konkursu, włącznie z obsługą skarg i reklamacji. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest tutaj dobrowolna zgoda wyrażana przy zgłoszeniu udziału w konkursie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Twoje dane możemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych w związku z przyznaniem nagrody. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.  Zbierane przez nas dane możemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas podstawą przetwarzania danych jest zawarta umowa (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

 

 1. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?


Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród oraz wysłania nagród.

KOMU MOŻEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?


W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla realizacji konkursu, w tym również wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych z tym związanych, będziemy uprawnieni do ujawnienia Twoich danych osobowych następującym grupom odbiorców:

 1. naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki,
 2. podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający/procesor) niezbędnych do realizacji w/wym. celów np. naszym podwykonawcom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, firmom świadczącym usługi prawne lub księgowe, dostawcom narzędzi informatycznych,
 3. sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
 4. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?


Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania. Jeśli w związku z udziałem w konkursie nabędziesz od nas za dodatkową opłatą towar lub usługę, wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres 6 lat z uwagi na przepisy prawa podatkowego. W pozostałych przypadkach Twoje dane przekazane nam w związku z Twoim uczestnictwem w konkursie będziemy przechowywać przez okres 6 lat, z uwagi na terminy przedawnienia roszczeń.
W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres, w jakim cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 6 lat od zakończenia konkursu.

W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.

 1. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?


W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych posiadasz szereg uprawnień.

Posiadasz prawo do:

 1. żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego,
 3. wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód,
 4. przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody.

Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Twoja zgoda, wówczas posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail: shop@empirepetfood.com. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia możesz wykonać poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: shop@empirepetfood.com

Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, bądź uważasz, że nasze działania mogą naruszać Twoje prawa, możesz w każdej chwili wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
;
Sklep internetowy Shoper Premium