Regulamin konkursu Instagram

Regulamin konkursu Instagram

z dnia 2.09.2023 r.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu na Instagramie (zwanego dalej “Konkursem”), jest EMPIRE BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ., z siedzibą na ul. Szlak 77 lok. 222 31-153 Kraków (zwany dalej „Organizatorem”) we współpracy z Ambasadorem marki Empire – wiki_and_holly https://www.instagram.com/wiki_and_holly/

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Instagram. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Instagram, Inc.

7. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.instagram.com/wiki_and_holly/

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

9. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. t.j. 2020, poz. 2094 z późn. zm.).

10. Do materiałów konkursowych, przekazywanych na potrzeby Konkursu przez Uczestników zastosowanie mają postanowienia Regulaminu, w szczególności w zakresie udzielanej do tych materiałów licencji na rzecz Organizatora.

2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Instagram.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik poprzez zgłoszenie do udziału w Konkursie oświadcza, że:

a) jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Instagram;

e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Instagram.

3. W Konkursie można startować wyłącznie indywidualnie.

4. Uczestnik konkursu może przysłać pracę wyłącznie taką, która jest wytworem jego oryginalnej twórczości, co oznacza, że praca nie może stanowić plagiatu, być kopią innych utworów lub ich fragmentów. Praca nie może być wcześniej publikowana ani nagradzana - dotyczy to także publikacji internetowych.

5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora i Ambasadora, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

6. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu, uczestnik oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do zgłaszanej pracy oraz, że uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego treść.

7. Praca konkursowa nie może zawierać treści obraźliwych lub wulgarnych, treści sprzecznych z obowiązującym prawem lub dobrymi obyczajami, jak również nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich. Organizator zastrzega, że prace niespełniające powyższych wymogów, zostaną wykluczone z udziału w konkursie.

8. Koszty przygotowania i przesłania prac konkursowych oraz zgłoszenia udziału w konkursie ponoszą Uczestnicy konkursu we własnym zakresie. Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie.

 3. NAGRODA/y

1. Nagrody – ich rodzaj i ilość zostały określone w poście konkursowym. Nagrody są ufundowane przez Organizatora.

2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na środki pieniężne ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 4. MIEJSCE I CZAS KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Instagram na profilu Ambasadora pod adresem https://www.instagram.com/wiki_and_holly/ 

2. Konkurs trwa od dnia 2.09.2023 r. do 16.09.2023 r. do godz. 23:59.

 5. ZASADY KONKURSU

1. Udział w Konkursie polega na wykonaniu i udostępnieniu Pracy konkursowej w komentarzach pod postem konkursowym.

2. Udział w Konkursie nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez Organizatora, w tym samym czasie.

3. Warunkiem udziału w konkursie jest:

a) dodanie pod postem w komentarzu treści spełniającej warunek wskazany w poście konkursowym oraz w Regulaminie

4. Organizator wraz z Ambasadorem zastrzegają sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie dołączona do listy kandydatów. W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia, zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w Regulaminie.

5. Z chwilą przesłania pracy konkursowej Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, na czas nieoznaczony licencji na korzystanie z pracy (dalej „Licencja”) na następujących polach eksploatacji:
a)    pobranie, wprowadzenie do pamięci komputera, zapisanie i przechowywanie na wszystkich typach nośników, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
b)    modyfikacja warstwy prezentacyjnej, łączenie pracy z elementami graficznymi, tekstowymi, a także tłumaczenie oraz twórcze przekształcenie, przerobienie, adaptowanie całości pracy lub jego fragmentów oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszym Regulaminie;

c)    trwałe lub czasowe utrwalanie pracy i zwielokrotnianie pracy w szczególności techniką drukarską i reprograficzną w formie materiału prasowego, a także za pośrednictwem programów komputerowych;

d)    korzystanie z pracy poprzez m.in. publikowanie pracy w celach marketingowych, promocyjnych, sponsoringowych Organizatora i podmiotów, którym udzielono sublicencji, poprzez odtwarzanie w materiałach reklamowych, prasowych, radiowo-telewizyjnych, kampaniach reklamowych, newsletterach, informacjach prasowych Organizatora, a także publiczne udostępnianie pracy, jej modyfikacji i utworów zależnych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w aplikacjach internetowych;

e)    inne niż określone w pkt d) korzystanie z pracy w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora i podmiotów, którym udzielono sublicencji;

f)    publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtworzenie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie pracy w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, w tym rozpowszechnienie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;

g)    prawo do udostępniania Pracy do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji; wraz z prawem do wykonywania praw zależnych na warunkach i w granicach wyżej podanych.

6. Ambasador wybierze najlepsze prace konkursowe i opublikuje zwycięzców konkursu na swoim profilu na Instagramie w ciągu 7 dni kalendarzowych od zakończenia konkursu.

7. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców na wskazany przez nich w wiadomości prywatnej (do Ambasadora) adres mailowy, do 7 dni kalendarzowych od zgłoszenia się zwycięzcy. Do wysłania nagród konieczne będzie podanie przez laureata adresu mailowego.  

8. Jeżeli zwycięzca nie zgłosi się po odbiór nagrody poprzez wiadomość prywatną (do Ambasadora) w ciągu 48 godzin od ogłoszenia zwycięzców, to nagroda przepada.

9. Przystępując do promocji Uczestnik oświadcza, że są mu znane obowiązki wynikające z ustawy z dnia 26 lipca 1991r. (z późn. zmianami) o podatku dochodowym od osób fizycznych zawartych w art. 21 ust. 1 pkt 68a.

10. Informacje o konkursie będą dostępne na Instagramie pod adresem https://www.instagram.com/wiki_and_holly/

 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Instagram.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie zadania konkursowego.

3. O przyznaniu nagrody decyduje Ambasador w drodze analizy poprawności oraz atrakcyjności wykonania zadań opisanych w §5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.

4. Spośród nadesłanych zgłoszeń Ambasador wyłoni 3 zwycięzców.

5. Warunkiem odebrania nagrody przez wyróżnionego Uczestnika jest przesłanie adresu e-mail w wiadomości prywatnej do Ambasadora (w ciągu 48 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu).

6. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 5 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

7. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie wysłana uczestnikowi na jego adres e-mail do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Ambasadora informacji, o której mowa w ust. 5.

8. W przypadku, gdy w związku z przekazaniem nagród konieczne będzie podanie przez Uczestnika dodatkowych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości i prowadzeniu dokumentacji podatkowej, Uczestnik przekaże te dane Organizatorowi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Odmowa podania danych wymaganych przez obowiązujące przepisy uniemożliwi przekazanie nagród Uczestnikom.

9. Koszt nagrody dla jednego zwycięzcy nie przekracza kwoty 2000 netto.

10. Nagroda zostanie wydana zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2019, poz. 13 87 ze zm. ).

 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Instagrama, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Instagram (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Instagrama;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Instagrama kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Instagram.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Instagram.

 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Z Administratorem można skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Szlak 77 lok. 222, 31-153 Kraków lub za pomocą poczty e-mail pod adresem: [email protected]

2. Administrator zapewnia wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, panią Karolinę Kubę, z którym można się skontaktować za pomocą poczty e-mail pod adresem: [email protected]

3. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych; usunięcia Pani/Pana danych osobowych w sytuacji gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych; przenoszenia Pani/Pana danych osobowych; wniesienia skargi do Dyrektora Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe na stronie urzędu pod adresem uodo.gov.pl) w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

4. Dane osobowe przetwarzamy w celu:

a) realizacji konkursu na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie konkursu oraz działań podjętych w związku z jego organizacją, w tym prawidłowego przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców konkursu i przyznania oraz wydania nagród konkursowych (art. 6 ust. 1 li. b RODO),

b) realizacji zobowiązań prawnych wynikających m.in. z przepisów prawa podatkowego, cywilnego, np. w zakresie rachunkowości i podatków (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

c) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, jakim jest m.in. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, szczególnie rozpatrywanie i realizacja reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

d) w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – w celach każdorazowo określonych w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a).

5. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Instagram oraz stanowią warunek wydania nagród w zakresie danych identyfikacyjnych i adresowych. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

6. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, nie dłużej niż 5 lat, od końca roku kalendarzowego, w którym przeprowadzono konkurs.

7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcia zgody można dokonać poprzez zgłoszenie elektroniczne na adres: [email protected]

8. Państwa dane osobowe udostępniamy lub możemy udostępnić przede wszystkim: firmie świadczącej usługi księgowe i podatkowe, podmiotom świadczącym usługi hostingowe, usługi pocztowe.

9. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych.

10. W oparciu o Państwa dane osobowe nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji, nie dokonujemy również na ich automatycznego profilowania.

 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ogłoszenia o przyznaniu Nagród, lub upływu terminu zgłaszania Prac konkursowych.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2.09.2023 r. i obowiązuje do 16.09.2023 r.

2. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej:

a) prawem właściwym dla całości stosunku prawnego pomiędzy Uczestnikiem Konkursu a Organizatorem jest prawo polskie,

b) do rozpoznawania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu właściwe są sądy polskie.

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Infolinia 222 500 600
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium