Regulamin EMPIRE CLUB

 

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO EMPIRE CLUB


 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem i administratorem Klubu Empire (zwanym dalej “EMPIRE CLUB” lub „Programem”), jest Empire Shop Sp. z o.o., z siedzibą ul.Szlak 77/222, 31-153 Kraków (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników w programie EMPIRE CLUB jest Organizator.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter zupełnie dowolny, ale niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Programu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 4. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Programu.
 5. Program jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach sklepu internetowego empireshop.pl oraz strony internetowej empirepetfood.com
 6. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Programu, tj. udzielaniem informacji na temat Programu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

 

UCZESTNICY PROGRAMU

 

 1. Uczestnikami Programu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający zarejestrowane i aktywne konto w sklepie internetowym empireshop.pl, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik Programu oświadcza, że: jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do programu oraz wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą benefitów oraz procedury odbioru benefitów i ją w pełni akceptuje, zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu sklepu internetowego empireshop.pl, wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Programie, zgodę na wysyłanie Newslettera oraz jest zarejestrowanym i aktywnym Użytkownikiem sklepu internetowego empireshop.pl;
 3. W Programie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

 

BENEFITY I NAGRODY

 

 1. W Programie przewidziano Benefity w postaci punktów przyznawanych za zakup produktów w sklepie internetowym empireshop.pl
 2. Mechanizm i zasady przyznawania i naliczania punktów w Programie:
 • Za każde 100 zł wydane na zakupy dowolnych produktów w sklepie empireshop.pl każdy Uczestnik spełniający wymagania Programu opisane szczegółowo w niniejszym regulaminie otrzymuje 5 punktów.
 • Otrzymane punkty Uczestnik może wymienić na kolejne zakupy w sklepie internetowym empireshop.pl zgodnie z następującym przelicznikiem. 1 punkt = 1 zł – 5 punktów = 5 zł
 • Punkty przyznawane są automatycznie w momencie złożenia i opłacenia zamówienia przez Uczestnika.
 • Punkty są automatycznie odejmowane w momencie rezygnacji Uczestnika z zakupu. Liczba odejmowanych punktów jest równa liczbie przyznanych punktów i odnosi się do rezygnacji z konkretnego zamówienia. Dla przykładu: Uczestnik dokonał zakupu i zapłacił kwotę 100zł. Naliczona ilość punktów w tym wypadku to 5. Dalej Uczestnik rezygnuje z tego konkretnego zamówienia zgodnie z regulaminem sklepu internetowego empireshop.pl. Naliczone wcześniej 5 punktów zostaje odjęte z konta klienta.
 1. Informacja o ilości zebranych punktów znajduję się u Organizatora oraz Uczestnika i jest dostępna po zalogowaniu w jego panelu klienta na stronie empireshop.pl
 2. Uczestnikom przysługuje prawo wymiany punktów wyłącznie na zakupy realizowane w sklepie internetowym empireshop.pl
 3. Uczestnikom nie przysługuje prawo wymiany Punktów na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju niż te wymienione w niniejszym regulaminie.
 4. Uczestnik może zrzec się punktów w części lub w całości, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inne zadośćuczynienie.

 

MIEJSCE I CZAS PROGRAMU

 

 1. Program jest dostępny wyłącznie na stronie internetowej sklepu empireshop.pl. Dostęp do programu jest otwarty dla każdego konsumenta w momencie spełnienia warunków zawartych w § 2 niniejszego regulaminu.
 2. Program trwa od dnia 6 grudnia 2019 a jego czas trwania jest nieoznaczony.
 3. Organizator ma prawo do zakończenia trwania Programu w dowolnym momencie po uprzednim poinformowaniu o planowanym zamknięciu z jednomiesięcznym wyprzedzeniem. Publikację o planowanym zamknięciu uznaje za skuteczną w momencie jej ogłoszenia na witrynie sklepu internetowego empireshop.pl
 4. Wszystkim Uczestnikom programu przysługuje prawo odbioru zgromadzonych punktów oraz ich wymiany na towar dostępny w sklepie internetowym empireshop.pl. nie później jednak niż 30 dni po publikacji przez Organizatora planowanego zamknięcia Programu.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE I ODBIOR PUNKTÓW

 

 1. Dostęp do Programu jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji w sklepie internetowym empireshop.pl
 2. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 3. Punkty zebrane w Programie mogą zostać wykorzystane przez Uczestnika w każdej chwili w momencie finalizacji zamówienia w sklepie internetowym empireshop.pl
 4. Zebrane punkty można wykorzystać na zakupu dowolnego towaru w sklepie.
 5. Minimalna kwota jednorazowych zakupów, za którą naliczane są punkty to 100 zł.
 6. Program nie przewiduje punktów cząstkowych.

 

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych podanych przez Uczestników Programu.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści danych umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Programie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem Programu oraz regulaminem sklepu internetowego empireshop.pl,
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek internetowych.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Dane osobowe Uczestników Programu będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z regulaminem sklepu internetowego empireshop.pl dostępnym na stronie https://empireshop.pl/regulamin-seo

 

PRAWA AUTORSKIE

 

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Programu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Programie nie powoduje w żadnym zakresie nabycia przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Programie oraz witrynie sklepu internetowego empireshop.pl, w szczególności:
  1. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Programu lub jego części, a także poszczególnych utworów, bez wyraźnej pisemnej zgody Organizatora
  2. korzystanie z Programu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

 

REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06 grudnia 2019 r.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na witrynie sklepu internetowego empireshop.pl
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Infolinia 222 500 600
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium